Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště je zřízeno při Základní škole a mateřské škole Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem.

Zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovný poradce, školní metodička prevence a pedagog, který zajišťuje péči o žáky s odlišným mateřským jazykem. 

Činnost školního poradenského pracoviště se uskutečňuje také ve spolupráci s třídními učiteli, učiteli výchov i dalšími pedagogickými pracovníky školy – učitelé, vychovatelky a asistenti pedagoga.

Uvedení pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

Neváhejte nás kontaktovat podle vaší potřeby, na základě telefonické dohody  nebo emailu jsme připraveni vám pomoci.

Mgr. Monika Skýpalová zástupce ředitele školy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
556850117

konzultační hodiny: středa

9.45–10.30

Mgr. Alena Charbuláková školní metodik prevence Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
552303983

konzultační hodiny:pondělí

12.30-13.15

PaedDr. Dana Heryánová, vedoucí školního poradenského pracoviště výchovný poradce školy, koordinátor inkluze, kariérový poradce, poradce pro nadané žáky Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
552303980

konzultační hodiny:úterý

7.00-7.40

Mgr. Silvie Kokešová speciální pedagog Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
552303981

konzultační hodiny:čtvrtek

8.40–9.20

 

Školní poradenské pracoviště při své činnosti vychází zejména z ustanovení Vyhlášky č. 197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, s účinností k 17. 6. 2016, která je jedním z prováděcích předpisů ke Školskému zákonu. 

Činnosti jednotlivých pracovníků pracoviště, podle nich se obracejte na konkrétní osoby:

Školní speciální pedagog Mgr. Silvie Kokešová
(výchovná poradkyně pro 1. stupeň a žáky se speciálními potřebami)

 • vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen žáci se SVP), kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na podpůrných opatřeních
 • provádí depistážní činnost (vyhledávání žáků se SVP, základní diagnostika vzdělávacích problémů)
 • dle možností školy spolupracuje při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání
 • ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými problémy, předkládá učitelům, řediteli školy a zákonným zástupcům návrhy na další péči o tyto žáky - zajišťuje případné vyšetření v PPP, SPC
 • komunikuje s pracovníky školských poradenských zařízeních (PPP, SPC)
 • seznamuje vedení školy, pedagogy a zákonné zástupce s Doporučením školského poradenského zařízení a s další péči o žáky se SVP
 • na základě Doporučení školského poradenského zařízení vyhotovuje ve spolupráci s příslušnými pedagogy Individuální vzdělávací plán
 • zajišťuje speciální pomůcky a didaktické materiály
 • vyučuje Předmět speciálně pedagogické péče
 • průběžně vyhodnocuje účinnost podpůrných opatření žáků se SVP
 • zajišťuje individuální konzultace a pomoc žákům, zákonným zástupcům a učitelům v oblasti SVP
 • vede databázi a dokumentaci žáků se SVP
 • shromažďuje a soustřeďuje odborné zprávy a informace o žácích v péči speciálních poradenských pracovišť, návrhy a realizovaná opatření pro vzdělávání těchto žáků v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • vede konzultace s pedagogy k dětem se speciálními potřebami

Výchovná poradkyně PaedDr. Dana Heryánová

 • Kariérové poradenství
 • Šetření a testování žáků a analýza preferencí při volbě povolání
 • vyplňování přihlášek na střední školy
 • vydávání zápisových lístků
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
 • žáci se zdravotním postižením
 • pomoc při orientaci v povoláních pro žáky se speciálními potřebami
 • zprostředkování diagnostiky žáků jdoucích na střední školy se spec. potřebami
 • pomoc pracovníkům školy v oblasti kariérového poradenství
 • pomoc pedagogickým pracovníkům při práci s individuálními plány
 • práce s nadanými žáky
 • konzultace s rodiči nadaných žáků
 • pomoc při práci s nadanými žáky pro učitele
 • metodické vstupní pohovory s asistenty pedagoga
 • poradenství asistentům pedagoga

Školní metodička prevence Mgr. Alena Charbuláková

Metodické a koordinační činnosti

 1. Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
 2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, sebepoškozování a dalších rizikových projevů chování.
 3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikových projevů chování.
  - školní metodik prevence na pravidelných poradách seznamuje kolegy s novými dokumenty v oblasti primární prevence, informuje kolegy i vedení školy o řešených případech za uplynulé období i opatřeních, která byla přijata.
  - pro letošní školní rok jsme se na I. i II. stupni dohodli na pravidelných třídních schůzkách vždy jednu vyučovací hodinu v každém prvním týdnu v měsíci, jinak dle potřeby a zvážení třídního učitele. Třídní učitele dostali metodický materiál k vedení třídnických hodin.
 4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikových projevů chování.
  - školní metodik prevence předává informace o zajímavých přednáškách z oblasti primární prevence ostatním pedagogům na pravidelných poradách. Také jim sděluje informace ze školení, která absolvoval, zajímavé odkazy a materiály vyvěšuje na nástěnku preventisty ve sborovně.
 5. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.
 6. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikových projevů chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence rizikových projevů chování.
  - metodik prevence dochází na pravidelné schůzky s okresním metodikem preventivních aktivit a informace pak předává vedení školy a ostatním pedagogům.
  - spolupráce s ostatními organizacemi, institucemi a odborníky je pak v Příloze 2 minimálního preventivního programu školy.
 7. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového projevu chování.
 8. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikových projevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 9. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Informační činnosti

 1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikových projevů chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
  - školní metodik prevence využívá nabídky zajímavých přednášek a školení z KVIC FM a NIDV Ostrava. V letošním školním roce se zúčastní krajské konference metodiků prevence- výstupy z konference jsou vedení školy i pedagogům předány na nejbližší poradě a jsou i v záložce PREVENCE na Z:, kde jsou přístupné všem kolegům
 2. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
  -výsledky z preventivních aktivit se každý měsíc zveřejňují na nástěnkách a také v Obecních novinách. Od roku 2015 je ve vestibulu školy umístěna nová informační nástěnka, která bude sloužit zejména pro žáky a rodiče, zde se také nachází schránka důvěry.
 3. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikových projevů chování.
  - databáze spolupracujících osob a organizací je rozepsána v Příloze 2 minimálního preventivního programu školy

Poradenské činnosti

 1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
 2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikových jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikových projevů ve škole.
 3. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními. (vyhl.72/2005, čl.3)

Náročnější výchovné problémy (šikanu, složitější kázeňské případy apod.)  řeší v součinnosti společně tým školního poradenského pracoviště - školní metodik prevence, výchovní poradci - s třídním učitelem příp. i s vedením školy.