Logo

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11

O školní družině

 

Školní družina má tři oddělení:

* 1. oddělení Žabky- vede Ivana Myslikovjanová - vedoucí vychovatelka

* 2. oddělení Včelky + ranní družinu vede Andrea Stašicová

* 3. oddělení Dráčci vede Tereza Jalůvková

ŠD je součástí školského vzdělávacího systému, zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním a odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových kroužků. Činnosti v jednotlivých odděleních mají charakter relaxace, odpočinku, slouží k regeneraci po vyučování, formou her rozvíjejí znalosti a dovednosti nabyté ve vyučování, rozvíjejí jejich zájmy a záliby.

ŠD I je umístěna v učebně, která je v dopoledních hodinách využívána k běžné výuce. II. oddělení

ke svým činnostem využívá místnost, která v dopoledních hodinách slouží k vyučování s využitím interaktivní tabule. ŠD III využívá také místnost běžné třídy.

ŠD využívá školní hřiště, hřiště MŠ, tělocvičnu, školní kuchyň, výtvarnu a počítačovou učebnu. Děti se svými výtvarnými dílky podílejí na výzdobě prostor chodby v přízemí školy a školní jídelny. Činnosti ve školní družině - výtvarné, pracovně technické, literárně dramatické, hudební, společenskovědní, přírodovědní, sportovní a tělovýchovné, relaxační a odpočinkové, příprava na vyučování - probíhají dle zájmu dětí formou her a pravidelně se střídají. Pravidelnost je dětmi velmi vítaná. Činnost ŠD se řídí celoročním rámcovým plánem školní družiny. Co nejvíce je za příznivého počasí využívána možnost pobytu venku na školním hřišti a v přírodě.

Akce a soutěže, kterých se ŠD zúčastňuje: Drakiáda, Halloween, Vánoční trhy, výroba dárků pro děti z MŠ a k zápisu prvňáčků, výroba upomínkových předmětů k setkání seniorů, výroba výzdoby na ples SRPDŠ a dětský karneval, výroba Vánočních přání a novoročenek, výzdoba školních prostor – třídy, školní jídelna, třídy družin.

V rámci školní družiny mají děti možnost navštěvovat kroužky – Vybíjená a Rytmáček.

Společné akce družin: Drakiáda, Pexesiáda, Ekotvoření, Malování na sněhu, Zimní sportovní soutěže, Vánoční putování za zvířátky, Vánoční besídka, Přehlídka hudebníků a zpěváků, hry a soutěže ke Dni Země, Švihadlová rekordiáda, soutěž v logických hrách Chytrolín, Indiánské odpoledne, divadelní představení pro žáky školy i veřejnost. Ve všech odděleních školních družin probíhá celoroční soutěž „O nejaktivnějšího žáka ŠD“. Děti pravidelně navštěvují obecní knihovnu, zúčastňují se exkurzí a výchovných besed.