Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

Školská rada

 

Výsledky voleb do Školské rady při Základní škole a mateřské škole K. Svolinského konaných 22. 6. 2021

Rada obce dne 7.6.2021 jmenovala dva členy Školské rady ZŠ a MŠ Karla Svolinského za zřizovatele pro další volební období od 22.6.2021 – Ing. Markéta Menšíková a Mgr. Kateřina Niklová.

 

 


 

 

 

 

 

 

Zápis z jednání školské rady

Dne:                      15. 10. 2018 v 15:30 hodin.

                                                                                                             

Program:

 

1. Seznámení s programem

2. Schválení Výroční zprávy školy za rok 2017-2018

3. Projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2019

4. Různé

               

                              

ad  2.     Schválení  Výroční zprávy školy za rok 2017-2018

hlasování:    pro   6            proti     0                 zdržel se: 0

Připomínky: -

ad  3.     Projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2019

Připomínky: -

ad  4.    Projednání změny výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Připomínky: -

Zapsala: Hana Káňová                                  

Dne 15. 10. 2018 v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Přítomni:

                      Mgr. Jarmila Mecová                                                                                   podpis:

                      Mgr. Michaela Šebelová                                                                              podpis:                                                                                                                                                                                                  

                      Ing. Jiří Klouda                                                                                          podpis:

                      Ing. Pavel Řezníček                                                                                   podpis:

                      Hana Káňová                                                                                             podpis:

                      Ing. Lenka Davidová                                                                                  podpis:

Host:             Jaroslav Goj                                                                                               podpis:

 

 

 

Výsledky voleb do Školské rady při Základní škole a mateřské škole K. Svolinského konaných 15.6.2018

 

Rada obce dne 11.6.2018 jmenovala dva členy Školské rady ZŠ a MŠ Karla Svolinského za zřizovatele pro další volební období od 15.6.2018 – Ing. Pavla Řezníčka a Mgr. Michaelu Šebelovou.

Rezignace členů Školské rady

Dne  7. prosince 2017 proběhly volby do školské rady.

Novými členy školské rady se stali.

Ing. Řezníček Pavel

místostarostka obce Mgr. Šebelová Michaela

ing. Klouda Jiří

Mgr. Mecová Jarmila

p. Káňová  Hana

p. Fojtíková Zuzana

Na zasedání školské rady dne 25. 4. 2018 rezignovalo na svůj mandát 5 členů a následně  i 6. člen školské rady.

Na základě této rezignace  proběhly nové volby 15. června  2018 a novými členy se stali:

Ing. Řezníček Pavel

místostarostka obce Mgr. Šebelová Michaela

ing. Klouda Jiří

Mgr. Mecová Jarmila

p. Káňová  Hana

p. Davidová Lenka

 

 

 

 Zápis ze Školské rady konané dne 10. 10 2017

 

Přítomni:       dle prezenční listiny

 

 

Debata:          vánoční jarmark

                        - proč se ruší?

                        - nebude ve škole, nýbrž u rozsvícení vánočního stromku u obchodu ( zajišťuje                            ovšem obec, nikoli škola )

Návrh:           pod záštitou SRPdŠ ponechat den jarmarku ve škole

                        - Kadlecová svolá schůzku spolku, projednáme a škole předložíme návrh

 

1. Volba členů ŠR za rodiče

- dát vědět rodičům o hlasování pro rodiče. Mohlo by se v rámci jarmarku, pokud bude

2. Výroční zpráva

- Školní řád    - dodatky k bezpečnosti

                        - dodatky ke školní družině

- Školní vzdělávací program           - dodatek k plavání

            Hlasování:       6 – 0 – 0

            Schváleno

Žádost obce o dotace škole – učebny atd. - obnovování tříd, interaktivní tabule, dataprojektory

- čeká se na vyjádření

 

Parkování u školy – časově omezeno a hlavně ve směru jízdy,  nutno rodiče na toto upozorňovat

Areál školy

- využíván

- v rámci školního vyučování  mohou posilovací stroje používat pouze žáci 9. třídy, je to ohraničeno věkem.

Zapsala:         Ivana Kadlecová

 

 

Zápis ze Školské rady konané dne 11. 4. 2017

 

Přítomni:       dle prezenční listiny

Omluveni:      Ing. Pavel Řezníček

Host:               paní účetní Štrochová

1. Rozpočet školy – přednesla paní Štrochová

- splněn dobře, příjmy navýšeny z nájmu školních prostor

- státní příjmy na pomůcky

- limit překročen v opravách, revize

- zákon umožňuje čerpat peníze z investičního fondu ( dle přílohy )

2. Změny ve školním řádu

- doplnění znění o šikaně ( dle přílohy )

            a) práva žáků

            b) bezpečnost a ochrana zdraví

- schváleno   5 – 0 – 0

 

 

3. Dotaz

Paní Šebelová

- co to znamená „hodný žák“ ( použití termínu ve školním řádu při bezpečnosti a ochraně zdraví )

- používání telefonu během přestávek? A vůbec během celého dne? Zamknout ve skříňce?

Diskuze - již toto škola navrhovala, rodiče nesouhlasí. Opatření školy je zablokované stránky s erotickou tematikou

 

Paní Kadlecová

- dotaz na žáka Milatu, jaká jsou opatření k bezpečnosti dětí i školy před ním

Diskuze - neřešitelná situace, škola si pomáhá sama, sociální odbor bez pomoci

4. Angličtina – výuka ve třídách

- kdy je možné dělit počet na dvě části, 24 dětí dělíme, pod 24  ne

- dotaz, zda by bylo možné dělit i menší počet, řešení situace

- při rozdělení je potřeba plat dalšího učitele, je nutné požádat o vyjádření zřizovatele – OÚ

- též podpora rodičů

Celý II. stupeň školy se nedělí, vzniká požadavek na dělení.

Kritéria:          a) vyčíslit úvazek

                        b) napsat požadavek na zřizovatele – OÚ

c) podpora ŠR

5. Hřiště – dotaz

Paní Švrčková

- v jakém stavu je a jeho termín dokončení, zda bude možné hřiště využít na školní olympiádu

Paní Šebelová - termín dokončení 18. 6., promočená půda, propadá se, čeká se na setí trávy

Zapsala:         Ivana Kadlecová

 

Zápis z jednání Školské rady konané dne 4.10.2016

 

Program: 1) Schválení výroční zprávy

                  2) Školní řád -  schválení

                  3) Klasifikační řád- schválení

                   4) Různé

Přítomni:  P.Řezníček, M.Šebelová, p.Konečná, D.Heryánová

Omluveni: P.Švrčková (nemoc), I.Kadlecová (mateřská dovolená)

Hosté: J.Goj (ředitel školy),M.Skýpalová(zástupkyně ředitele)

Ad1) Oprava ve výroční zprávě MŠ má 4 oddělení.

Výroční zpráva za rok 2015/2016 přijata :                   pro 4 hlasy-proti 0- zdržel se 0

Ad2) Školní řád jednací číslo  ZŠ 151/2016 přijat:      pro 4 hlasy- proti 0- zdržel se 0

Ad3) Klasifikační řád jednací číslo ZŠ 150/2016 přijat:  pro 4 hlasy – proti 0 – zdržel se 0

ad4) Různé

Prohlídka školních prostor

Zapsala: Dana Heryánová

 

 

 

Zápis ze školské rady ze dne 14. června 2016

Přítomni: Mgr. Petra Švrčková, PaedDr. Dana Heryánová, Mgr.Michaela Šebelová, Ing. Pavel Řezníček, paní Ivana Kadlecová

Nepřítomna: paní Konečná

Hosté: Jaroslav Goj – ředitel školy,  Ivana Myslikovjanová – hlavní vychovatelka školní družiny

Program:  1) Seznámení s novým školním vzdělávacím programem školy

                   2) Seznámení s novým vzdělávacím programem školní družiny

                  3) Kapacita školy

                   4) Diskuse

ad1) Dana Heryánová seznámila školskou radu s novým ŠVP a přečetla změny v ŠVP.  

                 -     Poradenské pracoviště školní a školské

-         Plán podpory

-         Podpůrná opatření žáci s lehkým mentálním postižením

-         Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

-         Nové pojmy v ŠVP

-         Nové označení chemických látek

-         Změny v počtu hodin a vyučovaných předmětech v ročnících

ŠVP schválen plným počtem hlasů

ad2) Změny ve vedení oddělení školní družiny

-         Dělení činností podle věku

VPŠD schválen plným počtem hlasů

ad3) Diskuse o kapacitě školy v dalších letech

-          Možnosti užívání Sokolovny

-         Další možnosti stavebních úprav školy

ad4) Diskuse k předchozím bodům

 

 

 

Zápis ze školské rady konané dne 18.2.2016

Přítomni: Mgr. Petra Švrčková předsedkyně, Ing. Pavel Řezníček, Mgr. Michaela Šebelová, paní Konečná, PaedDr. Dana Heryánová.

Omluvena: paní Ivana Kadlecová

Host: Jaroslav Goj, ředitel školy

Program:

1) Představení ředitele školy

2) Schválení dodatku k ŠVP – jednohlasně schváleno

3) SRPDŠ obnovení příspěvků, pan ředitel vysvětlil vizi odměn žákům

4) Dotazy a různé: dotaz na možnost skrýt průměr žáka na i-škole

                               

                                                                                                               Zapsala: Dana Heryánová

 

 

 

 

 

Volby do školské rady 2015-2017

Volby do školské rady proběhly dne 5. 12. 2014. Volební komise poté přepočítala hlasy s tímto výsledkem:

Zástupci rodičů:

a)    paní Kamila Konečná
b)    paní Ivana Kadlecová

Zástupci pedagogů:

c)    paní Mgr. Pavlína Fišerová
d)    paní PaeDr. Dana Heryánová

Zástupci zřizovatele:

e)    paní Mgr. Michaela Šebelová
f)     pan Ing. Pavel Řezníček

 


 

 


ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY DNE 1. 12. 2014

Přítomni:   Baran J., Ing. Řezníček P., Mgr. B. Zemánková, Mgr. M. Kahánková, Mgr. T. Kolesa - řš

Omluveni: Kadlecová I., Ing. Poledník L.

Program jednání:

1. Výroční zpráva

2. Kontrola vedení účetnictví – červen 2013                                         

3. Plán rozvoje

    - nové šatny

    - chystá se čipový systém ve ŠJ – pro příští kalendářní rok

    - přihlášení a odhlášení stravného – přes onternet

    - nové notebooky pro vyučující

    - elektronická ŽK – od pololetí možná i pro 4. tř.

    - webové stránky pro MŠ

    - pedagogický sbor stálý, nová vyuč. AJ

    - příští šk. r. – asi 2 první třídy

4. Různé

    - lepší než interaktivní tabule – pořídit interakt. dataprojektory – ŘŠ se pojede podívat do SOU F-M

    - oprava střechy nad tělocvičnou a kryty žaluzií – reklamace

    - videokamera pro vstup do MŠ „školní“

    - nové návrhy na zahradu MŠ

    - projekt pro 8. tř. – žáci si založí fiktivní firmu - !Studentský minipodnik“ – od prosince 2014,

      na konci šk. r. se budou prezentovat.

   

                                                                                              V Kunčicích p. O. 10. 12. 2014

                                                                                              zapsala: M. Kahánková

 

 


Starší zápisy z jednání Školské rady

 


 

Zápis:

Dne: 11. 5. 2011

Přítomni:

Řezníčková Ivana, Majerková Zuzana, Halatová Eva, Sladká Eva, Řezníček Pavel

Omluveni: Tomáš Führer

Hosté:

Tomáš Kolesa, Tomáš Hrubiš

Program jednání:

1. Přehled o počtu žáků ZŠ a MŠ

2. Placení úplaty za předškolní vzdělávání. v MŠ

3. Webové stránky školy

4. Pronájmy školy a školního hřiště v letních měsících

5. Zpráva o hospodaření školy za rok 2010

6. Rekonstrukce školy a školního hřiště, plánované opravy a údržba v následujících letech

Usnesení:

1. ŠR vzala na vědomí zprávu o počtu žáků ZŠ a MŠ

2. ŠR projednala návrh placení příspěvků za předškolní vzdělávání v MŠ

3. ŠR vzala na vědomí zprávu o webových stránkách školy

4. ŠR vzala na vědomí zprávu o pronájmech školy

5. ŠR projednala Zprávu o  hospodaření školy za rok 2010

6. ŠR vzala na vědomí zprávu o plánovaných rekonstrukcích školy

7. Příští zasedání ŠR svolá předseda ŠR na říjen 2011

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 11. 5. 2011

 

Mgr.Eva Halatová

Předseda Školské rady

 

 

Zápis z jednání Školské rady

Dne: 31. 10. 2011

 

Přítomni:

Řezníčková Ivana, Majerková Zuzana, Halatová Eva, Sladká Eva, Řezníček Pavel

Tomáš Führer

Hosté:

Tomáš Kolesa

 

Program jednání:

1. Výroční zpráva školy za rok 2010-2011

2. Školní řád ZŠ

3. Uskutečněné a plánované akce školy

Usnesení:

1. ŠR schválila Výroční zprávu o činnosti školy za rok 2010-2011

2. ŠR schválila Školní řád ZŠ

3. ŠR vzala na vědomí zprávu o akcích školy

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 31. 10. 2011

 

Mgr.Eva Halatová

Předseda Školské rady

 

 

Zápis z jednání Školské rady

Dne: 11. 5. 2011

 

Přítomni:

Řezníčková Ivana, Majerková Zuzana, Halatová Eva, Sladká Eva, Řezníček Pavel

 

Omluveni: Tomáš Führer

 

Hosté:

Tomáš Kolesa, Tomáš Hrubiš

 

Program jednání:

1. Přehled o počtu žáků ZŠ a MŠ

2. Placení úplaty za předškolní vzdělávání. v MŠ

3. Webové stránky školy

4. Pronájmy školy a školního hřiště v letních měsících

5. Zpráva o hospodaření školy za rok 2010

6. Rekonstrukce školy a školního hřiště, plánované opravy a údržba v následujících letech

 

Usnesení:

1. ŠR vzala na vědomí zprávu o počtu žáků ZŠ a MŠ

2. ŠR projednala návrh placení příspěvků za předškolní vzdělávání v MŠ

3. ŠR vzala na vědomí zprávu o webových stránkách školy

4. ŠR vzala na vědomí zprávu o pronájmech školy

5. ŠR projednala Zprávu o  hospodaření školy za rok 2010

6. ŠR vzala na vědomí zprávu o plánovaných rekonstrukcích školy

7. Příští zasedání ŠR svolá předseda ŠR na říjen 2011

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 11. 5. 2011

 

Mgr.Eva Halatová

Předseda Školské rady

 

Zápis z jednání Školské rady

Dne:      9. 5. 2012

Přítomni:             Mgr. Kolesa Tomáš

                          Mgr. Kahánková Marie

                          Mgr. Zemánková Blanka

                          Ing. Baran Jaromír

                          Kadlecová Ivana

                          Řezníček Pavel

                          Poledník Lumír

                              

 1. Drobné úpravy řádu školy
 2. Úpravy klasifikačního řádu
 3. Zvolení předsedy
 4. Zvolení zapisovatelky
  1. Klasifikační řád
  2. Rozpočet
  3. Řád školy

ad 1.     schválena úprava školního řádu

ad 2.     schválena úprava klasifikačního řádu

ad 3.     jednohlasně zvolena předsedou Mgr. Kahánková

ad 4.     zapisovatelkou zvolena p. Kadlecová

Inspekce školy – proběhla v klidu, bez napětí

Požární kontrola v pořádku

Rada obce – projednání peněz na každoroční obnovení aspoň jedné třídy (tabule, skříně)

Kauza nové třídy MŠ – zůstává SLUNÍČKO na místě, kolem úpravy asi 36 dětí na zápisu, dostane se 23 – 24 z hlediska statistiky populace 1%obyvatel vždy zajištěno dětmi.

Okna školy (zítra, 10. 5. 2012 se podepíše smlouva s vítěznou firmou), nástup firmy 18. 6. 2012. Na zateplení školy 20 mil.Kč, 10mil. úvěr, 7 mil. dotace, zbytek obec.

Návratnost zateplení oken by byla 300tis. za rok, není výhodné, proto raději nová plastová okna. Střecha ovšem zateplit, nad tělocvičnou střecha nová.

Je třeba i nové sociálky.

Tábor Agentura 7 letos ve škole v tělocvičně nebudou z důvodu rekonstrukce tělocvičny.

Měření azbestu v okolí školy

Venkovní učebna

Parkování před školou – seznámení s rodiči

Venčení psů v okolí školy – podávat informace, upozornění

Další schůzka – začátek listopadu

Zapsala: Kadlecová

Zápis z jednání Školské rady

Dne:      20. 11. 2012

Přítomni:                  Mgr. Kolesa Tomáš

                               Mgr. Kahánková Marie

                               Mgr. Zemánková Blanka

                               Ing. Baran Jaromír

                               Kadlecová Ivana

                               Poledník Lumír

Omluveni:          Ing. Řezníček Pavel

Členům zaslány na mail 3 zprávy:

                              

Výroční zpráva poslána.

Redukce školních NUTNÝCH aktivit v rámci času a libosti.

Ve škole je díky novým oknům větší klid, lepší teplota, tělocvična tichá – je lépe slyšet.

Hodnocení žáků – nový systém, jsou 3 stupně známek - A, B, C

A – nejsložitější práce

B – střed

C – motivační

Dvě klasifikační tabulky

               - základní znalosti

    - vědomostní

                                                              

Úvaha ohledně elektronické žákovské knížce ( komunikace kantora s rodiči ). Postupné rušení poznámek, spíše komunikace s rodiči – ve fázi přípravy.

Nové telefonické linky do kabinetů.

Hodnocení žáka – dle posunu dítěte, nikoli hledání chyb, měření schopností dle testů.

P. ředitel – rád bych, aby toto hodnocení přišlo dříve, než příkazem z ministerstva školství.

Učení dle toho, jak vyžaduje doba.

Rozpočet:

-          Provoz Dolní školky

-          Rekonstrukce sociálek + kabinetů

-          Školka školní – dobrá by byla rekonstrukce předních oken od cesty

Energie – momentálně opět vyhrála ČEZ, stále nejlepší ceny.

Odpočinková zóna s knihou.

P. ředitel – rád bych, aby toto brzy vzniklo, proto návrh v rozpočtu. Zóna by byla pod dohledem, je třeba vést děti k četbě.

Škole chodí peníze z obce pravidelně, v pondělí schůzka na obci ohledně požadavků školy.

Každý rok kousek oprav, letos jídelna.

Obec čeká na vyjádření kanalizace ( dodělání ). Dle toho se pak bude podnikat.Pokud obec bude mít peníze, pomůže.

Příští první třída ( přes 30 dětí ). Dotace zatím nepřišly, voláme na Ministerstvo.

Provádění shrnovacích testů ( 5. – 9. Třída ) – povinné, dovednost.

Veškeré přijímací testy přes dovednost, hodnocení nejen samé dovednosti, ale postoj k danému tématu ( součást hodnocení ).

Usnesení:           Klasifikační řád:                  5x ano                                  1 omluven

 Školní řád:                          5x ano                                  1 omluven

 Výroční zpráva                    5x ano                                  1 omluven

p. Poledník – rozšíření hlavní cesty, kde by bylo podélné stání, kolem jídelny stání nikoli, soused nepovolil, nepodepsal.

Další schůzka - začátek června

Zapsala: Kadlecová

Zápis z jednání Školské rady

Dne:      17. 6. 2013

Přítomni:                  Mgr. Kolesa Tomáš

                               Mgr. Kahánková Marie

                               Mgr. Zemánková Blanka

                               Ing. Baran Jaromír

                               Ing. Řezníček Pavel

                               Poledník Lumír

Omluveni:          Kadlecová Ivana

Členům zaslány na mail zpráva s informacemi o plánovaných rekonstrukcích a opravách, podaných a probíhajících projektech, kontrolách právního subjektu a PR školy.

Další schůzka - listopad

Zapsal: Kolesa Tomáš

Zápis z jednání Školské rady

Dne:      25. 11. 2013

Přítomni:                  Mgr. Kolesa Tomáš

                               Mgr. Kahánková Marie

                               Mgr. Zemánková Blanka

                               Ing. Baran Jaromír

                               Kadlecová Ivana

                               Poledník Lumír

Omluveni:          Ing. Řezníček Pavel

Členům zaslány na mail 3 zprávy:

 1. Rozpočet
 2. Výroční zpráva
 3. Školní vzdělávací program

Sociálky dodělány, hygiena schválila.

Vytkla pouze lehátka ve školce, jsou naskládána na sebe, neprodyšné.

Podlaha škola – tělocvična – vlhkost zespodu, nutné řešit.

Projektory, tabule koupeny, zbytek dokoupit – software, šatny škola, školka.

Návrhářka se ozve začátkem ledna.

P. Zemánková – prosba o úpravu a vybavení kuchyňky.

Parkování a cesta před školou, vstup zadním vchodem – v řešení.

Usnesení:                 Výroční zpráva:                          5x ano                  1 omluven

                               Školní vzdělávací program           5x ano                  1 omluven

Další schůzka - začátek června

Zapsala: Kadlecová