Logo

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11

Výchovné poradenství

Informace výchovného poradce

PaedDr. Dana Heryánovávýchovný poradce pro oblast kariérového poradenství a výchovných problémů žáků

Konzultační hodiny pro školní rok 2019-2020:

Pondělí od 14.00 do 14.45 ( po domluvě až do 15.30)

Další schůzky je možno domluvit telefonicky na čísle: 552 303 980

e-mailem : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Silvie Kokešová – výchovný poradce pro oblast vzdělávacích potíží a poskytování podpůrných opatření

Konzultační hodiny pro školní rok 2019-2020:

Středa 9.45 -10.30

Další schůzky je možno domluvit telefonicky na čísle: 552 303 981

e-mailem : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 


 

Informace pro žáky, kteří se hlásí na střední školy s maturitou

Termíny pro odevzdání přihlášek na střední školy ( posílá nebo odnáší osobně rodiče):

Na střední školy s talentovou zkouškou: výchovné poradkyni do 10.11.2019

Na střední školy bez talentové zkoušky : výchovné poradkyni do 28.2.2020

 

Jednotná přijímací zkouška povinně

    Pokud chceš studovat maturitní obor, budeš muset vykonat jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky formou písemných testů.

    Když se hlásíš do dvou maturitních oborů, vykonáš zkoušky dvakrát. Výhodou ale je, že se ti do hodnocení započítá vždy ten lepší výsledek.

    Testy připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, které je také vyhodnocuje.  

    Jednotné testy se tě netýkají, jestliže chceš zkusit maturitní obor s talentovou zkouškou ze skupiny oborů 82 nebo umělecký obor v konzervatoři.

    Hlásíš se na Gymnázium se sportovní přípravou? I když se také řadí do oborů s talentovkami, jednotnou zkouškou musíš projít. 

    Pro jednotnou zkoušku stanovuje dva termíny Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

    V prvním termínu vykonáš zkoušku ve škole, kterou uvedeš v přihlášce na prvním místě. Druhý termín platí pro školu/obor ve druhém pořadí. 

Školní přijímací zkouška

    Kromě povinné jednotné přijímací zkoušky může škola organizovat ještě i vlastní školní zkoušku, např. z dalších předmětů. V takovém případě bys vykonával/a zkoušky ve dvou dnech, lépe řečeno možná i ve čtyřech, když se přihlásíš do dvou škol.

    Konkrétní informace, jak je to u tvého oboru, najdeš na kartě příslušné školy v sekci Kam na školu.

    Pokud školní zkoušku do oboru škola vyhlásí (může, ale nemusí), ředitel určí dva volitelné termíny pro její vykonání. Vybereš si jeden z těchto termínů, ale pozor, musíš jej napsat do přihlášky.

Termíny pro první kolo přijímacího řízení

Ve stanoveném období pro první kolo projdeš jak jednotnou, tak případně i školní přijímací zkouškou.

Výjimkou jsou 4, 6 a 8letá sportovní gymnázia, kdy talentové zkoušky proběhnou na počátku roku, ale jednotná zkouška, případně školní zkouška, se konají v termínech společně s dalšími obory.

období přijímacích zkoušek

termíny pro vykonání jednotné zkoušky

platné pro

 Doplníme po vypsání MŠMT

   
     
     

Náhradní termíny pro vykonání jednotné zkoušky, které platí pro všechny obory:

1.    termín  května 2020

2.    termín  května 2020

Kritéria přijímacího řízení – vyhlášení a hodnocení

O kritériích, tedy, co všechno se od uchazečů bude požadovat, jestli se bude konat školní přijímací zkouška a z čeho, a jak se budou jednotlivá kritéria hodnotit, rozhoduje ředitel střední školy.

S kritérii a způsobem bodového hodnocení se seznámíš na webových stránkách konkrétních škol, a to nejpozději:

    do 31. října 2019 pro obory s talentovou zkouškou a umělecké obory v konzervatořích,

    do 31. ledna 2020 pro ostatní obory.

Pro každý obor (i v rámci jedné školy) mohou být kritéria různě kombinována (např. celkový prospěch žáka za více období nebo jen z vybraných předmětů, výsledky školní zkoušky, úspěchy z vědomostních žákovských soutěží a olympiád aj.), stejně tak mohou být různě bodově hodnocena.

Výjimkou je hodnocení jednotné přijímací zkoušky.

Její výsledek se bude na celkovém hodnocení podílet nejméně 60 % a u oborů gymnázií se sportovní přípravou nejméně 40 %.

Když se přihlásíš do dvou maturitních oborů a jednotnou zkoušku tak vykonáš dvakrát, vždy se ti započítá ten lepší výsledek.

Jak to u zkoušek dopadlo

Jakmile ředitel školy získá centrálně vyhodnocené výsledky jednotných testů, nejpozději do 2 pracovních dnů ukončí celkové hodnocení uchazečů a neprodleně jej oznámí.

Výsledky (přijetí nebo nepřijetí ke studiu) se sdělují různými způsoby:

    Písemné oznámení dostaneš pouze při nepřijetí. Ještě je ale ve hře tvůj druhý výběr. Kdyby nevyšel ani ten, zkusíš to ve druhém kole přijímaček.

    Rozhodnutí o přijetí nečekej písemně. Seznam přijatých uchazečů (uvedených pod přiděleným registračním číslem), jejich pořadí podle výsledků hodnocení a všechna hodnoticí kritéria budou zveřejněna ve škole na přístupném místě a na školním webu po dobu nejméně 15 dnů.

Jestliže uspěješ v obou školách, je na tobě, kterou si vybereš.

Přijetí a povinný zápis ke studiu

Svůj zájem o studium potvrdíš tak, že řediteli střední školy odevzdáš zápisový lístek. Jde o povinný krok, který je nutné udělat nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých. Když lístek nepředáš, vzdáváš se svého práva přijetí, např. nastupuješ do druhé školy a lístek jsi odevzdal/a tam. Podání zápisového lístku se týká pouze denní formy vzdělávání.

Jeden tiskopis zápisového lístku dostaneš ve své základní škole nejpozději do 15. března.

Uchazeč, který není žákem základní školy (např. cizinec), získá zápisový lístek na krajském úřadě podle místa pobytu, případně sídla školy, na kterou se hlásí.

Platný je pouze originál tiskopisu s příslušnými znaky. Při jeho ztrátě nebo poškození musíš požádat o vydání duplikátu instituci, od které jsi obdržel originál.

Zapsaný uchazeč již své rozhodnutínemůže změnit. Výjimkou je situace, kdy byl přijat do druhé školy na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek je mu vrácen po předložení výsledku odvolání a není rozhodující, ve kterém kole řízení úspěšné odvolání proběhlo.

Co dělat v případě nepřijetí

V případě, že to nedopadlo, dostaneš rozhodnutí o nepřijetí písemně (pozor, přijatí uchazeči žádnou písemnou informaci nedostanou, seznam přijatých pod přiděleným kódem najdou jen na školním webu).

Vybírej poštu! Jestliže nepůjde dopis s oznámením o nepřijetí doručit, zůstane uložen u provozovatele poštovních služeb na dobu 10 dnů a pak bude považován za doručený.

Druhá šance

Střední školy, které po prvním kole nenaplní své 1. ročníky novými žáky a žákyněmi, vyhlásí druhé kolo, případně i další kola přijímacího řízení.

Tuto informaci bezprostředně oznamují místně příslušnému krajskému úřadu i s počty volných míst do jednotlivých oborů. To je příležitost pro všechny nepřijaté, aby štěstí zkusili znovu.

Jak to zjistíš? Přehledy o volných místech ve středních školách a nenaplněných oborech najdeš:

      na webových stránkách krajských úřadů = jediný zdroj se souhrnným přehledem škol a oborů s volnými místy v daném kraji, včetně nových termínů pro případnou zkoušku a informace, z čeho se bude skládat.

       

Moravskoslezský kraj

https://www.msk.cz/cz/skolstvi/informace-o-volnych-mistech-ve-strednich-skolach-a-konzervatorich-40860/

      na školních webových stránkách jednotlivých středních škol = volná místa v konkrétní škole.

Druhé kolo - nová přihláška

Vyplň novou přihlášku ke studiu a pošli ji řediteli střední školy, včetně lékařského posudku (je-li požadován).

Ve druhém kole, případně dalších, již není počet přihlášek omezen (můžeš si podat třeba tři).

Změnou je, že se do přihlášky píše jen jedna škola a jeden obor.

Pokud je stanovena školní přijímací zkouška, škola vyhlašuje jen jeden termín. Hlídej si, aby se v různých školách nepřekrývaly, v tomto případě nemáš právo žádat o náhradní termín.

Ve druhém kole a dalších se do maturitních oborů povinné jednotné testy nekonají.

I v dalších kolech musíš při přijetí potvrdit svůj zájem o studium potvrdit odevzdáním zápisového lístku.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Máš vůči nepřijetí vážné výhrady? Proti rozhodnutí se můžeš do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí odvolat.

Písemné odvolání s podrobným zdůvodněním nesouhlasu podáš u ředitele školy. Ten tvé odvolání, stanovisko školy a dokumenty týkající se tvého přijímacího řízení předá odvolacímu orgánu, který ve věci rozhodne. Musí tak učinit nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání.

Odvolacím orgánem je pro přijímací řízení ve veřejných, soukromých i církevních školách příslušný krajský úřad (pro Prahu Magistrát hlavního města Prahy).

Když je odvolání úspěšné

Přijatý uchazeč, který podal zápisový lístek a přihlásil se tím ke studiu v konkrétní škole, nemůže již své rozhodnutí změnit. Výjimkou je ale situace, kdy se odvoláš proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu ve druhé škole a tvé odvolání je vyřízeno kladně.

V případě, že nechceš čekat na rozhodnutí o odvolání a raději zápisový lístek odevzdáš v druhé škole, můžeš kladné rozhodnutí předložit ve škole, ve které ses již zapsal/a a zápisový lístek ti bude vrácen. Není přitom rozhodující, ve kterém kole řízení úspěšné odvolání proběhlo.

 

Pokud chcete poradit nebo pomoci s výběrem škol z jiného než 9.ročníku prosím kontaktujte mne telefonicky nebo během konzultačních hodin.

                             PaedDr. Dana Heryánová, výchovná poradkyně