Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

Výchovné poradenství

Informace výchovného poradce

 

PaedDr. Dana Heryánovávýchovný poradce pro oblast kariérového poradenství a výchovných problémů žáků

Konzultační hodiny pro školní rok 2020-2021:

Středa od 13.30 do 14.15 ( po domluvě až do 15.00)

Další schůzky je možno domluvit telefonicky na čísle: 552 303 980

e-mailem : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Silvie Kokešová – výchovný poradce pro oblast vzdělávacích potíží a poskytování podpůrných opatření

Konzultační hodiny pro školní rok 2019-2020:

Středa 9.45 -10.30

Další schůzky je možno domluvit telefonicky na čísle: 552 303 981

e-mailem : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 


Vloženo 15.5.2020

Vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020

§ 1

Tato vyhláška upravuje podrobnosti o průběhu a vyhodnocení přijímací zkoušky, maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky a podrobnosti o pravidlech pro přijímací řízení ve školním roce 2019/2020.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

§ 2

(1) Uvedl-li uchazeč na přihlášce střední školu nebo obor vzdělání, kde se koná jednotná přijímací zkouška, jako druhou v pořadí, koná jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole.

(2) Ze závažných důvodů může Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen "Centrum") se souhlasem uchazeče změnit školu, ve které uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku.

§ 3

Pozvánka k přijímací zkoušce

(1) Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky obsahuje zejména informace o

a) předpokládaném počtu přijímaných uchazečů,

b) kritériích přijímacího řízení stanovených ředitelem školy,

c) místu a čase konání školní přijímací zkoušky uchazeče v souladu s § 4 odst. 2,

d) místu a čase konání jednotné přijímací zkoušky u uchazečů, kteří jako první v pořadí uvedli školu, kde se koná jednotná zkouška, nebo u uchazečů podle § 2 odst. 1,

e) obsahu přijímací zkoušky,

f) označení oboru vzdělání, do kterého bude přijímací zkouška konána,

g) formě přijímací zkoušky,

h) seznamu povolených pomůcek pro její konání a

i) organizačních pokynech zejména v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2.

(2) Pozvánku zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dní přede dnem konání prvního termínu školní přijímací zkoušky v řádném termínu nebo 5 pracovních dní přede dnem konáním prvního náhradního termínu školní příjímací zkoušky, případně 10 pracovních dní před termínem jednotné přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška nekoná a uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole. Pozvánku zašle ředitel školy také na adresu elektronické pošty, pokud je uvedena na přihlášce.

(3) Termíny konání školní přijímací zkoušky a jednotné přijímací zkoušky v řádném i náhradním termínu zveřejní ředitel školy nejpozději v termínu podle odstavce 2 způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 4

Školní přijímací zkouška

(1) Rozsah učiva ověřovaný školní přijímací zkouškou nesmí přesáhnout vzdělávací obsah Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání u přijímacího řízení na čtyřleté obory středního vzdělávání a poměrný vzdělávací obsah Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání u šestiletých a osmiletých oborů středního vzdělávání.

(2) Uchazeč koná školní přijímací zkoušku v prvním termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí, a ve druhém termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí.

(3) Ředitel školy stanoví konkrétní termíny konání školní přijímací zkoušky podle harmonogramu zkoušek uvedeného v příloze k této vyhlášce.

(4) Odstavce 1 až 3 platí i pro náhradní termín školní přijímací zkoušky.

§ 5

Předávání údajů z přihlášek Centru při náhradním termínu

K náhradnímu termínu jednotné přijímací zkoušky přihlásí škola uchazeče do 2 pracovních dnů od doručení omluvy, která je v souladu s požadavky stanovenými v § 8 zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, zápisem této omluvy v informačním systému Centra.

§ 6

Zkušební dokumentace jednotné přijímací zkoušky

(1) Centrum dodá školám zkušební dokumentaci jednotné přijímací zkoušky v bezpečnostní schránce, a to nejpozději poslední pracovní den, který předchází termínu konání jednotné přijímací zkoušky.

(2) Zkušební dokumentaci jednotné přijímací zkoušky tvoří testové sešity, záznamové archy pro zápis řešení testu a další dokumenty a soubory vztahující se k jednotné přijímací zkoušce pro jednotlivé uchazeče.

(3) Další dokumenty vztahující se k jednotné přijímací zkoušce jsou

a) prezenční listina uchazečů,

b) protokol o průběhu jednotné přijímací zkoušky v učebně,

c) pokyny pro zajištění jednotné přijímací zkoušky v učebně a

d) další pomocné materiály.

(4) Ředitel školy nebo jím pověřený zaměstnanec školy převezme bezpečnostní schránku od osoby pověřené Centrem a zkontroluje její neporušenost. Oba převzetí potvrdí záznamem o předání.

(5) Pro náhradní termín jednotné přijímací zkoušky zpřístupní Centrum školám zkušební dokumentaci jednotné přijímací zkoušky pro jednotlivé uchazeče a další dokumenty prostřednictvím informačního systému Centra nejpozději 2 hodiny před konáním jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu stanoveném ministerstvem.

§ 7

Průběh a délka trvání jednotné přijímací zkoušky ve škole

(1) Průběh jednotné přijímací zkoušky v učebně zajišťuje zadávající učitel. Bezprostředně před zahájením jednotné přijímací zkoušky zadávající učitel převezme zkušební dokumentaci jednotné přijímací zkoušky. Dále zadávající učitel postupuje v souladu s pokyny pro zajištění průběhu jednotné přijímací zkoušky v učebně.

(2) Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut. Test z matematiky trvá 85 minut.

(3) V průběhu jednotné přijímací zkoušky mohou uchazeči používat pouze povolené pomůcky stanovené Centrem.

(4) V protokolu o průběhu jednotné přijímací zkoušky v učebně se uvádí veškeré okolnosti, které by mohly mít vliv na její průběh a hodnocení, včetně případných námitek uchazečů uplatněných bezprostředně po ukončení přijímací zkoušky.

(5) Záznamové archy a další dokumenty se ukládají ve škole způsobem stanoveným zákonem o archivnictví a spisové službě. Skartační lhůta činí nejméně 5 let od ukončení přijímacího řízení.

§ 8

Bezpečnostní a organizační incident a jeho řešení

(

§ 9

Zpřístupnění hodnocení Centrem

Centrum zpřístupní hodnocení jednotné přijímací zkoušky všem školám, které uchazeč uvedl v přihlášce ke střednímu vzdělávání a pro které platí povinnost konat jednotnou přijímací zkoušku.

§ 10

Zveřejňování výsledků přijímacího řízení

(1) Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup

a) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení a

b) kritéria přijímacího řízení.

(2) Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Registrační číslo je přiděleno uchazeči ve škole nejpozději v den přijímací zkoušky před jejím zahájením nebo bylo uchazeči přiděleno, jde-li o přijetí do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, před zahájením

talentové zkoušky. V případě, že se přijímací zkouška nekoná nebo ji v souladu s kritérii přijímacího řízení není uchazeč povinen konat, sdělí přidělené registrační číslo uchazeči písemně ředitel školy zároveň s informací o nekonání přijímací zkoušky.

§ 11

Přijímání uchazečů na základě nového rozhodnutí

(1) Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání, vyjádří svou vůli být přijat na základě vydání nového rozhodnutí tak, že ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí podá řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí. O tom musí být uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení, ale nebyl přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů, poučen společně s oznámením rozhodnutí o nepřijetí.

(2) Ředitel školy vyhoví žádosti v případě, že jiný uchazeč, jehož žádosti o přijetí ke vzdělávání na dané škole bylo vyhověno, neodevzdá ve stanovené lhůtě zápisový lístek nebo jej následně vezme zpět, a uchazeč, který podal žádost podle odstavce 1, splnil podmínky přijímacího řízení, ale jeho žádost byla zamítnuta z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

(3) Pokud nebude předpokládaný počet přijímaných uchazečů naplněn postupem podle odstavce 2, může ředitel školy oslovit dalšího uchazeče, který splnil podmínky přijímacího řízení, ale jeho žádost byla zamítnuta z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

(4) Při přijímání uchazečů na základě nového rozhodnutí se ředitel školy řídí pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.

(5) Ředitel školy, na které odevzdal uchazeč zápisový lístek, odevzdá uchazeči na jeho žádost zápisový lístek, pokud předloží nové rozhodnutí o přijetí.

(6) Uchazeč uplatní zápisový lístek na škole, která mu vydala nové rozhodnutí.

 


 

 

 Přijímací řízení na střední školy 

Tak už je vše jasné, přijímací zkoušky budou (informace vložená 7.5.2020)
  • pro žáky 9.třídy  8. června 2020
  • pro žáky 5. a 7. třídy 9. června
 

 

Přijímací řízení na střední školy (informace vložená 1.4.2020)

Vyhlášení jednotné přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo. MŠMT předpokládá, že termín otevření škol pro prezenční výuku bude znám s určitým časovým předstihem, tudíž že kroky směřující k přípravě realizace přijímacího řízení bude možno konat ještě před samotným otevřením škol (například vyhlášení konkrétního data konání jednotné přijímací zkoušky ministerstvem). Nicméně stále platí, že konkrétní termín konání této zkoušky se nebude moci uskutečnit dříve než 14 dní po otevření školy. —

Kdo se může účastnit přijímacího řízení

Přijímacího řízení se mohou účastnit uchazeči, kteří v termínu stanoveném školským zákonem podali úplnou přihlášku řediteli střední školy 1 . Zákon se vztahuje pouze na ty části přijímacího řízení, které ještě nebyly realizovány (typicky jednotná přijímací zkouška nebo školní přijímací zkoušky). Zákon se naopak netýká těch aspektů přijímacího řízení, nebo přijímacího řízení, které již proběhly (např. přijímaní do oborů vzdělávání 1 Úplnou přihláškou se rozumí přihláška, která má všechny náležitosti. Pokud je neměla (nemá), je možné nedostatky napravit běžným postupem podle správního řádu (§ 37 správního řádu). 2 s talentovou zkouškou), dříve uzavřené části přijímacího řízení či již zrealizované přijímací řízení tedy zůstávají zachovány.

Obsah a forma přijímací zkoušky

Z důvodu, aby byla v co největší míře zachována již dříve nastavená a vyhlášená pravidla, tedy aby se uchazečům pravidla neměnila, zůstávají obsah i forma přijímací zkoušky zachovány tak, jak je definuje i školský zákon, tedy odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání a nemění se ani ředitelem školy dříve stanovená kritéria či předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání. Nemění se ani pravidla pro školní přijímací zkoušku, pokud ji škola zahrnula do kritérií vyhlášených v termínu stanoveném školským zákonem. Jednotná přijímací zkouška se skládá, stejně jako podle stávající právní úpravy, z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. —

Počet termínů v rámci 1. kola přijímacích zkoušek

Oproti aktuálnímu znění školského zákona se v tomto případě stanoví, že každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou (zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu, přičemž způsob omlouvání se neliší od úpravy ve školském zákoně). Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí). Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole. Samozřejmostí je, že škola uvedená na přihlášce v druhém pořadí, obdrží prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále též „Centrum“) výsledky uchazeče z jednotné přijímací zkoušky.

Školní přijímací zkouška

Školní přijímací zkouška se musí uskutečnit, pokud ji škola zahrnula do kritérií vyhlášených v termínu stanoveném školským zákonem, nejpozději do termínu (včetně) konání jednotné zkoušky, protože od tohoto dne se odvíjí termíny pro vyhodnocení výsledků uchazečů. Ředitel neprodleně vyhlásí dva termíny konání školní přijímací zkoušky v návaznosti na harmonogram přijímacího řízení, který vyhlásí

MŠMT. Pozvánku k přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky a současně ji zveřejní na webových stránkách školy. Škola připraví pro uchazeče dva termíny školní přijímací zkoušky, protože každá ze dvou škol, kam se uchazeč hlásí, může realizovat školní přijímací zkoušku. Školní přijímací zkoušku nicméně koná uchazeč na každé škole uvedené v přihlášce, pokud je součástí přijímacího řízení, pouze jednou. —

Vyhodnocování přijímací zkoušky v případech, kdy je její součástí jednotná přijímací zkouška

Jednotnou přijímací zkoušku vyhodnocuje, stejně jako doposud, Centrum. Škola odešle Centru ještě v den konání jednotné přijímací zkoušky naskenované testy s tím, že Centrum je povinno zpřístupnit škole výsledky do 7 kalendářních dní. Centrum výsledky zpřístupní i druhé škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce. Škola má pak 1 den na to, aby určila výsledné pořadí uchazečů a zveřejnila seznam s výsledky uchazečů, což má za cíl urychlit délku trvání přijímacího řízení tak, aby uchazeči znali výsledky v co nejkratším možném termínu. Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle současného znění školského zákona, nemění se ani procentuální váha výsledků jednotné přijímací zkoušky na celkovém výsledku přijímacího řízení (tedy 60 % pro uchazeče obecně a 40 % pro uchazeče o studium na gymnáziu se sportovní přípravou). 3 —

přijímací Vyhodnocování přijímacího řízení v případech, kdy není její součástí jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška

Pokud se jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, to znamená typicky u oborů středního vzdělání s výučním listem, nemusí se s vyhodnocováním přijímacího řízení čekat na konání jednotné přijímací zkoušky a lze jej učinit i s předstihem (např. v průběhu dubna či května). Ředitel školy v tomto případě zveřejní seznam uchazečů do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí. Aby se sladily termíny s jednotnou přijímací zkouškou a uchazeč si mohl kvalifikovaně vybrat preferovanou variantu střední školy v případě, že se hlásí současně např. na maturitní a nematuritní obor, ředitel školy zveřejní seznam s výsledky uchazečů také nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky na středních školách s maturitní zkouškou. Od konce této 8denní lhůty pak uchazečům běží 5denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku (a to i v případě, že ředitel školy zveřejnil seznam s výsledky dříve). Nově je ovšem stanoveno, že zápisový lístek lze uplatnit v případě nového rozhodnutí o přijetí opakovaně (viz níže).

Zveřejnění výsledků a přijímání uchazečů na uvolněná místa

Způsob zveřejnění výsledků je obdobný jako dnes, tedy škola vyvěsí seznam s výsledky s tím, že uchazeči budou uvedeni pod přiděleným registračním číslem. Seznam škola zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na svých webových stránkách, a to alespoň na dobu 15 dnů. Zákon stanoví pro všechny střední školy stejný termín, do kdy nejpozději musí zveřejnit seznam s výsledky - 8 kalendářních dní od termínu jednotné přijímací zkoušky. Tento nejzazší termín platí i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají. Změna nastává ve způsobu uplatnění opravného prostředku. Zákon říká, že odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné. K tomu se přistoupilo z důvodu urychlení procesu přijímání. Nicméně ani letos uchazeči nepřichází o možnost být operativně přijati na místa, která budou případně uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, pokud se v pořadí umístili „pod čarou“ (tedy o možnost „být přijati na odvolání“ jak je ve veřejnosti vžito). Standardní odvolání je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Díky tomuto mechanismu bude moci ředitel sám aktivně přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků. Tj. škola činí kroky tak, aby v co nejkratším možném termínu

za využití dosavadních výsledků přijímacího řízení naplnila kapacitu školy. Stále nicméně platí, že ředitel školy musí nechat volná místa pro uchazeče konající zkoušku v náhradním termínu. Zákon také pamatuje právě na možnost změny uplatnění zápisového lístku, pokud k vydání nového rozhodnutí dojde. Nové rozhodnutí se vždy řeší pouze na úrovni školy (tj. bez ingerence krajského úřadu). MŠMT dále počítá s tím, že prováděcí vyhláška zaváže ředitele školy, aby ve výše popsaném případě k použití institutu nového rozhodnutí přistoupil, a aby na webových stránkách školy zveřejnil počet míst uvolněných po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, které bude obsazovat prostřednictvím vydání nových rozhodnutí. Detailnější postup přijímání uchazečů na uvolněná místa bude blíže rozveden v prováděcím právním předpise.

Náhradní termíny

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách ministerstvo. Náhradní termín školní přijímací zkoušky stanoví uchazeči ředitel školy, a to opět v návaznosti na 4 harmonogram stanovený ministerstvem. Tzn. náhradní termín školní přijímací zkoušky musí být nejpozději v den náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky. Platí, že stejný termín pro konání školní přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole není důvodem stanovení náhradního termínu konání této zkoušky. Škola i v tomto případě naskenuje testy v den konání náhradního termínu a zašle je standardizovaným způsobem Centru k vyhodnocení. Hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky u náhradního termínu musí dodat Centrum škole do 3 kalendářních dní od jejího konání. Ředitel poté ukončí hodnocení přijímacího řízení, a to v celkové lhůtě do 4 kalendářních dnů ode dne konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Odevzdání zápisového lístku

Úprava pro zápisový lístek je obdobná jako ve školském zákoně s tím, že lhůta je 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tedy jak pro řádný, tak pro náhradní termín). Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu.

Další pravidla pro konání přijímací zkoušky

V přijímacím řízení se pro úpravu podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo osob, které získali předchozí vzdělávání v zahraničí, uplatní stejná pravidla, která jsou uvedena ve školském zákoně a stávajících prováděcích předpisech.

Další kola přijímacího řízení

Další kola se konají v souladu se stávající právní úpravou