Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

OSKAR

Usnesení z VH konané dne 11.2.2020

 1. 1.      Valná hromada určuje:

-           předsedající  VH – Ivanu Kadlecovou,

-           zapisovatelku VH  – Mgr. Skýpalovou Moniku,

-           ověřovatele VH  – Janasovou Markétu.

 1. 2.      Valná hromada bere na vědomí:

-          zprávu o činnosti spolku za rok 2019,

-          zprávu o hospodaření za rok 2019.

 1. 3.      Valná hromada schvaluje:

-          zprávu revizní komise za rok 2019.

-          plán činnosti spolku na rok 2020. Plán tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení,

-          rozpočet spolku na rok 2020. Plán tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení,

-          žádost o dotaci z rozpočtu obce Kunčice pod Ondřejníkem na rok 2020 ve výši 20 tis. Kč.

 1.       Valná hromada ukládá:

-          výboru spolku organizovat akce spolku v souladu s plánem na rok 2020,

-          předsedkyni vrátit nevyčerpané finanční prostředky na účet obce v termínu do 28.2.2020 dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy,

-          všem členů aktivně se podílet na realizaci akcí spolku,

-          oslovovat zájemce k případnému členství ve spolku OSKAR,

-          předsedkyni spolku provádět na schůzích výboru kontrolu tohoto usnesení.

                                                                         

 

Zápis z VH konané dne 11.2.2020

 1. 1.      Dne 11.2.2019 se uskutečnila valná hromada spolku OSKAR, Kunčice pod Ondřejníkem, z.s., (dále jen „spolek“) za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, svolanou dne 1.2.2020 předsedkyní paní Ivanou Kadlecovou.

 

 1. 2.      Program:
  1.       Zahájení
  2.       Zpráva o činnosti spolku
  3.       Zpráva o hospodaření spolku
  4.       Zpráva revizní komise spolku
  5.       Návrh plánu činnosti spolku na rok 2020
  6.        Návrh rozpočtu na rok 2020
  7.       Diskuse
  8.       Schválení usnesení, závěr
 1. 3.      Průběh valné hromady:
  1.       paní Ivana Kadlecová přednesla návrh na předsedající valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu takto:

-          Předsedající – Ivana Kadlecová

-          Zapisovatelka – Mgr. Skýpalová Monika

-          Ověřovatel – Markéta Janasová

 o návrhu nechala hlasovat.

  Bylo pro 16

  Zdrželo se 0

  Bylo proti 0

 •       zprávu o činnosti spolku za rok 2019 přednesla jednatelka paní Ivana Kadlecová,
 •       zprávu o hospodaření za rok 2019 přednesl pan Ing. Petr Tobolík,
 •       zprávu revizní komise přednesla paní Mgr. Michaela Šebelová. Byla provedena kontrola dokladů s podkladním deníkem u všech dokladů. Nebyly shledány      nedostatky. Pokladní deník je součástí zprávy o hospodaření.
 •       návrh plánu činnosti spolku na rok 2020 přednesla předsedkyně paní Ivana Kadlecová. Plán tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. O plánu nechala předsedající hlasovat.

  Pro bylo 16

  Zdrželo se 0

  Proti bylo 0

 1.        návrh rozpočtu spolku na rok 2020 přednesl pan Ing. Petr Tobolík. Plán tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. O plánu nechala předsedající hlasovat.

 Pro bylo 16

 Zdrželo se 0

 Proti bylo 0

 1.       v diskusi byly probírány termíny jednotlivých akcí, plánovaných na rok 2020,

 

 

 1.       závěrem přečetla předsedající usnesení valné hromady, který tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Zápis pořídila: Mgr. Skýpalová Monika, v.r.

Ověřil: Markéta Janasová, v.r.

V Kunčicích pod Ondřejníkem 11.2.2020


 

 

Usnesení z VH konané dne 12.2.2019

1. Valná hromada určuje:

* předsedající VH – Ivanu Kadlecovou,

* zapisovatelku VH – Lenku Davidovou,

* ověřovatele VH – Davida Strnadla.

2. Valná hromada bere na vědomí:

* zprávu o činnosti spolku za rok 2018,

* zprávu o hospodaření za rok 2018.

3. Valná hromada schvaluje:

* zprávu revizní komise za rok 2018.

4. Valná hromada schvaluje:

* změnu názvu spolku ve smyslu čl. I - Základní ustanovení, bod 1, název spolku a čl. V - Valná hromada, bod 2 c) - Kompetence valné hromady stanov spolku ze Spolek rodičů a přátel dětí školy při Základní a mateřské škole Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, na OSKAR Kunčice pod Ondřejníkem, z.s.

5. Valná hromada schvaluje:

* plán činnosti spolku na rok 2019. Plán tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.

6. Valná hromada schvaluje:

* rozpočet spolku na rok 2019. Plán tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení.

7. Valná hromada ukládá:

* Předsedkyni spolku zajistit změnu názvu spolku ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě.

Podáním návrhu na zápis změn ve spolkovém rejstříku byla tedy pověřena paní Ivana KADLECOVÁ.

Zodpovídá: Ivana Kadlecová …………………………….

(podpis)

V Kunčicích pod Ondřejníkem, dne 12.2.2019

 

 

 

 

Zpráva o činnosti spolku za rok 2018

 

Aprílová diskotéka

Letos jsme se rozhodli pro změnu. Místo plesu se vrátíme do teenagerovských let a pořádně si zařádíme. Zkusili jsme tedy uspořádat 0. Ročník APRÍLOVÉ DISKOTÉKY. Pozvali jsme si DJ Martina Matýska, připravili tombolu, nafoukli balónky, objednali na HUŤU jídlo a pití, no a zbytek – tedy to pravé – ZÁBAVU – jsme již nechali osudu. A výsledek? Naprosto skvělá nálada, super pobavení, příjemná společnost, tance, hudby, jídla a pití dostatek. Odezva zúčastněných lidí báječná, proto budeme i nadále tuhle akci pořádat a opakovat i v dalších letech, dokud se nám neomrzí. I rodiče si totiž potřebují vyhodit z kopýtka, že??

Dětský karneval

Jako každý rok se mohly na svém vlastním maškarním plese pobavit i děti. Karneval již tradičně připravil Spolek SRPDŠ. Potěšilo nás, že i někteří dospělí přišli v maskách. Děkujeme také těm, kteří donesli drobné občerstvení. Děkujeme zejména restauraci Skalka a Kristýně Majerkové za skvělou mísu řízků. Jako každý rok jsme soutěžili, tančili a vůbec dobře se bavili. Děkujeme také všem, kdo přispěli na dobrovolné vstupné. Peníze jsou plně využity na přípravu akcí pro děti. Kromě zisku z drobného občerstvení se jedná o téměř jediný příjem spolku. Těšíme se na další společné akce a na karnevalu zase za rok.

Dětský den

Trochu jsme se tentokráte obávali deště, který trápil Kunčice již několik dní. Ráno to vypadalo nadějně, Olda se vrhnul na vaření guláše v kotli, připravili jsme areál, postavili stánky a doufali ve výdrž sluníčka. Ovšem kolem poledne se strhnul liják s větrem, měli jsme co dělat, abychom pergoly udrželi na svých místech a pěkně postupně vylévali vodu ze střech. Naprostá záchrana pro takové počasí je náš Obecní úřad se skvělými a ochotnými pracovníky, kteří nám již druhý rok poskytli a postavili velký stan nad lavicemi. Ten drží jako přikovaný.. Tímto náš spolek obci velmi děkuje. Neméně děkujeme i spolku místních hasičů, kteří i za deště začali připravovat stanoviště na soutěže pro děti. Těsně před 15. Hodinou na nás vykouklo sluníčko, obloha se projasnila a my mohli začít se zábavou pro naše ratolesti. Děti si zaskotačili na aquazorbingu, hasičům se děti hrnuly na stanoviště pořád dokola, v lomu je čekal od dalšího spolku Ochránců přírody sjezd na lanové dráze – velmi oblíbené – taky jim tímto moc děkujeme. V areálu školy soutěže i pro ty nejmenší, jízda na koloběžkách, hledání zlatých kamínků v písku, kreslení křídami na asfalt. Pro ty zkušené jsme nezapomněli ani na střelbu vzduchovkou. Občerstvení bylo dostatek, ceny pro děti a milované bonbóny taky nechyběly. Jen nás bylo letos trochu méně, v ten den totiž probíhala na BRC ještě jedna akce a pár rodin s dětmi nám ubylo.

Na druhý den jsme připravili občerstvení pro MTB, který tradičně provozují po Dětském dni v areálu školy a lomu závod v cyklistice. To nás ale počasí zradilo, pršelo a výrazně se ochladilo, ovšem teplá a silná gulášová polévka závodníky pořádně nakopla.

Oskar maratón

V neděli 17.6. se v Kunčicích běžel maraton, A kdo je to ten Oskar? Jak to celé dopadlo a jaký měl čas? OSKAR je uvažovaný nový název pro tzv. sdružení rodičů a přátel školy (též známé jako SRPdŠ nebo SRPŠ). OSKAR = Ochotný Spolek Kunčických Aktivních Rodičů. Náplň naší činnosti se měnit nebude, tradičně pořádáme ve spolupráci se školou během roku několik akcí pro děti a jejich rodiče, např. Drakiádu, Dětský maškarní karneval, Dětský den nebo také ples/zábavu pro rodiče. A s uvažovaným přejmenováním našeho spolku jsme vymysleli a uspořádali novou akci - MARATON