Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

OSKAR

Usnesení z VH konané dne 11.2.2020

 1. 1.      Valná hromada určuje:

-           předsedající  VH – Ivanu Kadlecovou,

-           zapisovatelku VH  – Mgr. Skýpalovou Moniku,

-           ověřovatele VH  – Janasovou Markétu.

 1. 2.      Valná hromada bere na vědomí:

-          zprávu o činnosti spolku za rok 2019,

-          zprávu o hospodaření za rok 2019.

 1. 3.      Valná hromada schvaluje:

-          zprávu revizní komise za rok 2019.

-          plán činnosti spolku na rok 2020. Plán tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení,

-          rozpočet spolku na rok 2020. Plán tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení,

-          žádost o dotaci z rozpočtu obce Kunčice pod Ondřejníkem na rok 2020 ve výši 20 tis. Kč.

 1.       Valná hromada ukládá:

-          výboru spolku organizovat akce spolku v souladu s plánem na rok 2020,

-          předsedkyni vrátit nevyčerpané finanční prostředky na účet obce v termínu do 28.2.2020 dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy,

-          všem členů aktivně se podílet na realizaci akcí spolku,

-          oslovovat zájemce k případnému členství ve spolku OSKAR,

-          předsedkyni spolku provádět na schůzích výboru kontrolu tohoto usnesení.

                                                                         

 

Zápis z VH konané dne 11.2.2020

 1. 1.      Dne 11.2.2019 se uskutečnila valná hromada spolku OSKAR, Kunčice pod Ondřejníkem, z.s., (dále jen „spolek“) za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, svolanou dne 1.2.2020 předsedkyní paní Ivanou Kadlecovou.

 

 1. 2.      Program:
  1.       Zahájení
  2.       Zpráva o činnosti spolku
  3.       Zpráva o hospodaření spolku
  4.       Zpráva revizní komise spolku
  5.       Návrh plánu činnosti spolku na rok 2020
  6.        Návrh rozpočtu na rok 2020
  7.       Diskuse
  8.       Schválení usnesení, závěr
 1. 3.      Průběh valné hromady:
  1.       paní Ivana Kadlecová přednesla návrh na předsedající valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu takto:

-          Předsedající – Ivana Kadlecová

-          Zapisovatelka – Mgr. Skýpalová Monika

-          Ověřovatel – Markéta Janasová

 o návrhu nechala hlasovat.

  Bylo pro 16

  Zdrželo se 0

  Bylo proti 0

 •       zprávu o činnosti spolku za rok 2019 přednesla jednatelka paní Ivana Kadlecová,
 •       zprávu o hospodaření za rok 2019 přednesl pan Ing. Petr Tobolík,
 •       zprávu revizní komise přednesla paní Mgr. Michaela Šebelová. Byla provedena kontrola dokladů s podkladním deníkem u všech dokladů. Nebyly shledány      nedostatky. Pokladní deník je součástí zprávy o hospodaření.
 •       návrh plánu činnosti spolku na rok 2020 přednesla předsedkyně paní Ivana Kadlecová. Plán tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. O plánu nechala předsedající hlasovat.

  Pro bylo 16

  Zdrželo se 0

  Proti bylo 0

 1.        návrh rozpočtu spolku na rok 2020 přednesl pan Ing. Petr Tobolík. Plán tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. O plánu nechala předsedající hlasovat.

 Pro bylo 16

 Zdrželo se 0

 Proti bylo 0

 1.       v diskusi byly probírány termíny jednotlivých akcí, plánovaných na rok 2020,

 

 

 1.       závěrem přečetla předsedající usnesení valné hromady, který tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Zápis pořídila: Mgr. Skýpalová Monika, v.r.

Ověřil: Markéta Janasová, v.r.

V Kunčicích pod Ondřejníkem 11.2.2020