O mateřské škole

ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL

Na základně Usnesení RO č. 44/2020/15a budou od 11. 5. 2020 znovuobnoveny provozy obou mateřských škol v plném rozsahu. Dle Manuálu vypracovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy je nutné vyplnit formulář „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ ten naleznete www.zskuncice.cz/dokumenty-ms

Děti během pobytu v mateřské škole nemusí používat roušky.

Prosíme, informujte MŠ do čtvrtku 7. 5. 2020, zda Vaše dítě do MŠ nastoupí e-mailem na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 


Vážení rodiče,

všechny Vás zdravím a píši Vám informace ke znovuobnovení provozu mateřských škol.

Na základě Usnesení Rady obce 44/2020/15a ze dne 4. 5. 2020 bylo rozhodnuto o znovuobnovení provozu mateřské školy v pondělí 11. 5. 2020. Mateřská škola bude postupovat dle Manuálu vypracovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy k provozu mateřských škol. Z něj vybírám několik nejdůležitějších informací pro Vás rodiče:

• Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

— Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)

— Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

• Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

— Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

— Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

• Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce1, 2, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

• Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

• Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit

• Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

• Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

— písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,

— písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Vážení rodiče, prosím, pokud Vaše dítě do MŠ nastoupí, nahlaste jej do 7. 5. 2020 na e-mailovou adresu mateřské školy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                                                                                                     Za obě MŠ Renata Klimešová

 


 

Zápis do mateřských škol ze Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem

Ředitel Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského Kunčice pod Ondřejníkem v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v plném znění vyhlašuje zápis do mateřských škol v Kunčicích pod Ondřejníkem pro školní rok 2020/2021.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID – 19 opatření k zápisu předškolního vzdělávání pro rok 2020/2021.

Zápis do mateřské školy školní 626 a mateřské školy dolní 316 se uskuteční v termínu od 11. 5. do 15. 5. 2020 bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021 a čestné prohlášení k očkování je ke stažení v dokumentech MŠ.

Podání žádosti je nutné provést:
•          elektronicky na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  – od 11. 5. 2020 do 15. 5. 2020 odeslat naskenované nebo okopírované dokumenty (Žádost o přijetí, Čestné prohlášení, případně Oznámení o individuálním vzdělávání)                                                                                               

•        kdo nemá možnost vytištění dokumentů, může si je vyzvednout a vyplnit ve vestibulu ZŠ a MŠ K. Svolinského ve středu 13. 5. 2020 od 13.00 do 17.00 hodin.
•          podepsané originály je nutné doložit do 22. 5. 2020 do poštovní schránky na budově ZŠ a MŠ Karla Svolinského.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení očkování dítěte je zákonný zástupce povinen doložit:
•          prohlášení o řádném očkování dítěte (ke stažení v dokumentech MŠ)
•          doložení kopie očkovacího průkazu

Pro zápis do mateřské školy nemusí zákonný zástupce dokládat žádné jiné vyjádření, nebo potvrzení lékaře. Doložení řádného očkování dítěte se netýká dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání.

Po doručení žádosti,  potvrdí mateřská škola zákonným zástupcům na emailovou adresu registrační kód jejich žádosti a termín rozhodnutí. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude zveřejněno 12. června 2020 pod registračními kódy na . www.zskuncice.cz

Případné dotazy volejte na telefonní číslo: 732 76 86 25.

                                                                                                                     Jaroslav Goj

                                                                                                                                                                          Ředitel školy

 

 


 

Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy

 

            Ředitel Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

•          Při přijímání dětí se řídíme antidiskriminačním zákonem, Listinou základních práv a svobod, zejména pak zákazem diskriminace v ní obsažené. Při přijímání dětí je zakázáno činit rozdíly na základě státní příslušnosti a národnosti dítěte, zdravotního postižení, zdravotního znevýhodnění a sociálního znevýhodnění, vždy s ohledem na personální možnosti dětské skupiny. Nebude činěn rozdíl mezi dětmi občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území ČR.

•          Předškolní vzdělávání se organizuje v mateřské škole v souladu s ustanovením odst. 1) § 34, školského zákona, pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let.

•          Přijato může být pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, v souladu s § 50 z. č. 258/2000 Sb. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování.

•          Mateřská škola zastoupená ředitelem školy vydává rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů u složitějších případů.

•          Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí dle § 34 a) odst.1 školského zákona.

2. Přehled kritérií

•          Účelem kritérií není některé děti předem vyloučit, ale všechny děti určitým způsobem seřadit.

•          Přednostně v souladu s ustanovením § 34 a) odst. 1 školského zákona, bude vždy přijato dítě, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku z Kunčic pod Ondřejníkem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, nebo má právo na přednostní přijetí (děti tříleté a starší).

•          Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34 odst. 1 školského zákona na občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

•          Jestliže po přijetí všech výše uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, mohou být přijaty další přihlášené děti, a to podle místa bydliště a věku dítěte, kdy děti z Kunčic pod Ondřejníkem budou přijaty přednostně.

•          Podle zák. 258/2000 Sb. §50 do mateřské školy mohou být přijaty jen děti, které jsou očkovány dle očkovacího kalendáře, kromě dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.

                                                                                                                             Jaroslav Goj    

                                                                                                                               Ředitel školy    

V Kunčicích pod Ondřejníkem 14. 4. 2020.

 

 


 

Informace o mateřské škole

Mateřská škola pracuje na dvou pracovištích MŠ-školní a MŠ-dolní, v každém jsou děti rozděleny do dvou tříd. 

Třída Motýlků je zaměřena na ekologickou výchovu, dramatickou výchovu, spolupráci s místní organizací Ochránců přírody, samostatnost a přípravu dětí k úspěšnému nástupu školní docházky.

Třída Ptáčat je zaměřena na hudbu, tanec, folklór a estetickou výchovu, samostatnost a přípravu dětí k úspěšnému nástupu školní docházky.

Třída Sluníček je zaměřena na estetické cítění, výtvarnou a hudební výchovu, hru na flétnu, dramatiku, environmentální výchovu, přípravu dětí k úspěšnému nástupu školní docházky.

Ve třídě Kuřátek jsou nejmladší děti ve věkové skupině 2 – 4 let.